PT Beauty PT Beauty

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: